Rada parafialna

„Wiernych świeckich czekają w parafiach wielkie i ważne zadania. Winni oni omawiać i rozwiązywać problemy danej wspólnoty”

Ojciec Św. Jan Paweł II w adoracji „Christifideles laici”

 

Duszpasterska Rada Parafialna to grupa osób, duchownych i świeckich, której zadaniem jest służenie radą i pomocą ks. Proboszczowi w kierowaniu parafią. To szczególne zaangażowanie w życie parafii wynika z prawdziwej i głębokiej troski o dobro całej wspólnoty parafialnej, zarówno w wymiarze widzialnym jak i duchowym.

Radzie Parafialnej przewodniczy ks. Proboszcz. Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzami, za parafię i poziom jej życia religijnego. Stara się też pomagać duszpasterzom w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii tak, aby spełniali oni z należytym skutkiem rolę przewodników dla ludzi. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych  wiernych, zespołów parafialnych i grup apostolskich.

Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich.