Historia Dziewczęcej Służby Maryjnej

Zaczęło się w Tarnowie ponad 30 lat temu.

W kręgu osób współpracujących z ówczesnym diecezjalnym Referatem Duszpasterstwa Młodzieży, które spotykały się, aby przygotować programy i pomoce formacyjne dla ówczesnych młodzieżowych grup apostolskich, powracała wciąż myśl o potrzebie objęcia głębszą formacją także dziewcząt ze szkół podstawowych, które nie miały dotąd – w odróżnieniu od chłopców należących do zespołów ministranckich – takich możliwości.

A przemawiały za tym ważne racje religijne i pedagogiczne. Stwierdzano zgodnie, że dla harmonijnego rozwoju osobowości ludzkiej i chrześcijańskiej trzeba dziewczętom nie tylko dawać więcej wiadomości, ale i zapewnić głębsze przeżycia religijne w ramach zajęć poza katechizacją w małych grupach. Uznano też, że nie wolno z tym czekać do wieku młodzieńczego, ale należy zaczynać o wiele wcześniej – już po Pierwszej Komunii, kiedy dzieci są szczególnie chłonne i otwarte na takie działanie i kiedy jeszcze nie zaangażowały się w działalność licznych, proponowanych przez szkołę, kół zainteresowań. Było to zadanie trudne, ale bardzo pilne i ważne dla umocnienia polskiej rodziny i wiary w naszych parafiach.

Panowało od początku przeświadczenie, że wychowanie apostolskie dziewcząt powinno być wychowaniem maryjnym, że Matce Bożej trzeba to dzieło oddać w ręce, by pod Jej opieką dokonywał się zasiew, wzrost i zbieranie plonów.

Dziewczęca Służba Maryjna w Diecezji Tarnowskiej powstała w 1983 r. z inicjatywy ks. bpa Władysława Bobowskiego, wtedy też zaczęła kształtować się koncepcja i program formacji, turnusy „Wakacje z Bogiem” oraz powstawały ramy organizacyjne.

Sprawę tworzenia grup dziewczęcych postanowiono oddać w pierwszym rzędzie siostrom zakonnym, ale od początku angażowano do tego dzieła także matki i inne kobiety, zwłaszcza z przygotowaniem pedagogicznym. Starano się powierzać niektóre zadania formacyjne i apostolskie także starszym dziewczętom, pełniącym w grupach role przewodniczek. Oczywiście praca ta miała być integralną częścią duszpasterstwa parafialnego pod troskliwą opieką księdza proboszcza i przy współpracy księży wikariuszy.

W parafiach Diecezji Tarnowskiej jest obecnie ponad 150 grup Dziewczęcej Służby Maryjnej. Tworzy je ponad 4000 dziewcząt w wieku od 10-18 lat. Grupy te prowadzi ponad 200 osób, wśród których zaangażowanych jest 30 osób świeckich, (w większości są to osoby katechizujące w szkołach). Księżom i Siostrom Zakonnym odpowiedzialnym za formację dziewcząt, należących do DSM pomagają przewodniczki – przyjmowane do tej posługi po ukończeniu szkolenia podczas kursów formacyjnych, prowadzonych przez Duszpasterstwo Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

 

Obowiązki członka wspólnoty DSM

 1. Wiernie wypełniać 5 zadań Dziecka Maryi:
  • Posłuszeństwo
  • Wspólnota
  • Radość
  • Ofiara
  • Przyjaźń z Jezusem.
 2. Przychodzić na każde spotkanie grupy.
 3. Codziennie przy rannym pacierzu odmawiać modlitwę ofiarowania:

O Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję. 

Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie.

Gdy przeto Twoją jestem o dobra Matko, 

broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej. Amen.